Mentális terror – A viselkedés-irányítás módszerei

A pszichiátria rémtettei, a félelem Új Világrendjének alapkövei
Gyógyszerek – vegyszerek – rádióhullámok – chipek – pszichikai nyomásgyakorlás…

A pszichiátria valódi célja az emberi viselkedés befolyásolása. Az emberi szellem független létezését máig is tagadja. A pszichiátria, a terror legalizált módszertana. Mely céljaiból és természetéből fakadóan még soha egyetlen emberen sem segített, soha senkit meg nem gyógyított. Az áltudomány kreált betegségekkel legalizálja önmagát, a normális reakciókat betegségként feltüntetve.

Magától értetődő „típusos” reagálás, hogy veszélyességétől függően mindent tévedésnek, szándékos hazugságnak végül pedig „összeesküvés elméletnek” titulál a bűnös, hogy elhitesse ártatlanságát. Ahogy minden tényt is tagad, ami leleplezi a láthatatlanul működő pénzhatalom háttérben zajló aljas manipulációit.
Árulkodó jelként azonban mindig feltűnik, a „Kinek az érdeke?” kérdésre adott válasz; egy jól körülhatárolható kör és támogatóinak anyagi érdekeltsége.
A sátáni erők mindig elárulják magukat, mert határtalan mohóságuk felülmúlja óvatosságukat, mellyel a világ megtévesztését palástolják.

A pénzéhes cionista háttérhatalom ezernyi módszert használ Új Világrendje, a világhatalom megszerzése érdekében.
Mi most ezek közül ismét bemutatunk egy rendkívül veszélyes, ám hatékony eszközt, melyet a világot leigázó törekvéseik szolgálatába állítottak.
A tudatmódosító szerekről, hatásairól mindenki hallott már. Azonban ennek gyökereiről, az alapötlet kialakulásáról és annak döbbenetes térhódításáról sokkal kevesebben. Pontosabban, látják a megvalósulás egy-egy szeletét, csak épp az ok-okozati összefüggéseket nem ismerik fel. Hiszen a köztük lévő kapcsolatot eltitkolják.

A csodafegyver
Ennek a szűk csoportnak eme módszer kifejlesztésére és alkalmazására az „erkölcsi alapot” az erkölcs teljes hiánya adja, mely tagadja a rajtuk kívül állók emberi mivoltát, s mindent, ami ezzel jár, – jogaikat, lelküket, önrendelkezésüket -, pusztán organikus gépnek tekintik őket. Még azokat is, akik szolgaként e módszerek támogatói, végrehajtói.
Azokat, akik nem engedelmeskednek, vagy akiket elég erősnek gondolnak egy széleskörű ellenállás létrehozására, vagy a manipulációik leleplezésére, kíméletlenül eltapossák. Emlékeztetnünk nem is kell talán, hogy az eltaposásra is ezernyi módszerrel rendelkeznek, melyek ezen felül még kilétüket is elfedik.

E módszer neve, – bár nyugodtan nevezhetjük fegyvernek is –, nem más, mint a pszichiátria. A kínzások és terror legalizált módszertana. Mely céljaiból és természetéből fakadóan még soha egyetlen emberen sem segített, soha senkit meg nem gyógyított, mivel valójában nem is ez a célja.

Történeti áttekintés – A kezdetek
Eredetileg az angliai, francia- és németországi „elmegyógyintézetek” brutális dolgozói közül kerültek ki gyakorlói. A betegek „kezelése” pusztán a büntetés, a kegyetlenkedés és a fizikai kényszer alkalmazásában merült ki. Célja az alkalmazott eszközöktől (leláncolás, ketrecbezárás, verés, érvágás, csonkítás, vízbefulladás közeli állapot, stb.) való félelemből fakadó engedelmesség kiváltására korlátozódott.
Benjamin Rush orvos, az amerikai pszichiátria „atyja” szerint „A rémület erőteljesen hat a testre, az elmén keresztül, ezért használni kell az őrültség gyógyítására.”
A pszichiátria igazi bölcsője mégis Németország volt, ahol a kegyetlenség legmagasabb fokáig jutottak. 1808-ban a hallei Johann Christian Reil alkotta meg a pszichiátria elnevezést (psziché – lélek, hiatreia – orvos), mely egy mesterségesen alkotott fogalom, és nem tudomány.
„Erős, fájdalmas behatásokon keresztül felkeltjük a páciens figyelmét, és hozzászoktatjuk a feltétlen engedelmességhez.” – mondta Reil
Módszerei miatt (mivel a betegekkel úgy bántak, mint az állatokkal) a pszichiátria gyűlöletes volt, ezért elfogadtatása érdekében megtévesztésül azt hazudták, hogy ez a megbecsült orvostudományhoz tartozik, noha tényeket nélkülöző elméleteiken kívül semmilyen bizonyítékuk nem volt erre. E megtévesztéshez az orvostudomány szaknyelvét is felhasználták. Később a 19. és 20. században, és az elmúlt 150 évben kegyetlen kezelési módszereivel és ember kísérleteivel egyetemben mégis sikeresen integrálták is az elismert és nagyra tartott orvostudományba, holott ahhoz ennek semmi köze sem volt, s ma sincs. Valódi célja az emberi viselkedés befolyásolása.
Ráadásul az emberi szellem független létezését máig is tagadják.

Wilhelm Griesinger azt állította, hogy „Az elmebetegség, az agy betegsége.” Ezzel az elméletével, hogy a lélek nem más csupán, mint az agy működése, akarta a pszichiátriát a természettudományokkal egyenlő rangra emelni. Hogy ez mennyire sikerült, arra bizonyíték, hogy az „agy-elmélet” a mai napig tartja magát, bármi bizonyíték nélkül is!

Az áttörés – Elméletegyesítés, ürügygyártás
1897-ben Lipcsében már elismert „tudomány” volt. Wundt hozta létre a világ első pszichológiai intézetét, melynek népszerűségét a világon egyedülálló és irigyelt pszichiátria_rémtettei_1németországi fejlett technikai vívmányok felhasználásával berendezett laboratóriumának köszönhette. Wundt „tudományos” következtetése szerint az ember, lélek nélküli állat, egy inger-reakció mechanizmus, akit idomítani kell, hogy alkalmazkodjon a környezetéhez. Németországban ő volt egyetlen pszichiáter professzor, akinek ilyen világhírű laboratóriuma volt. A laboratórium odavonzotta a tanulókat a világ mind tájáról, nem csoda, hogy emiatt a befolyása is óriási volt. A tanulók az ő fent leírt kártékony nézetrendszerét tették magukévá és terjesztették szét a világban. Iván Pavlov is a tanítványa volt, aki eleinte főként állatokon végzett kegyetlen kondicionáló kísérleteket, azonban ezt később embereken, gyerekeken is folytatta a legcsekélyebb lelkifurdalás nélkül. (ezek a kísérletek Lenin és Sztálin érdeklődését is felkeltették)

pszichiátria_rémtettei_2_Galton_eugenika_elterjedése_a_világonFrancis Galton pszichológus – Wundt angol kortársa – Charles Darwin unokatestvére, ennél is alattomosabb kontroll technikát vezetett be. Darwin evolúciós elméletét és Wundt agyra alapuló kísérleteit vegyítve 1863-ban létrehozott egy áltudományt az eugenikát, mely ezután mélyreható és maradandó hatást gyakorolt minden jövőbeli pszichiátriai hitre. Lényege az „embernemesítés”, a kívánatos tulajdonságok erősítésével, a nemkívánatosak felszámolásával, melynek célja az elmélet által értéktelennek ítélt emberek sterilizálása, kiirtása, az értékesnek ítéltek szaporítása. Vagyis megszületett a fajelmélet, mely Darwin unokaöccsétől, egy angoltól származik. Aki egyébiránt gyűlölte a feketéket, az íreket és általában a zsidókat se tartotta túl nagyra. Érdekes párhuzam: a tetszetős darwini evolúciós elmélet is a “hiányzó láncszem” és az új felfedezések ellenére máig tartja magát.
Francis Galton azt vallotta, hogy „Az ember természetes képességeit (csupán) öröklődés útján kapja, ugyanazon korlátok között, mint amelyek a szerves világ formáira és fizikai jellemzőire hatnak.”

Kraepelin továbbfejlesztette az elméletet, kiegészítve azzal, hogy a mentális betegségek, nem csupán az agy betegségei, hanem örökletesek is.
A cionisták ugyanezen elveket vallották, csak épp pont az ellenkező értékrend ítélettel, magukat és a fehér bőrű, talmudista zsidókat tartották értékesnek, illetve egyáltalán embernek, az összes többit értéktelennek.
Kraepelin tanítványa, Ernst Rüdin, Alfred Ploetz-cel karöltve – meghatározó szerepet vállalt a náci fajelmélet elterjesztésében, mi több, kifejezetten az ő nyomására került a középpontba, sőt az egyetemeken is tanították.
Rüdin azt hangoztatta, hogy „A pszichiáternek és az egészséges embereknek szövetkezniük kell a genetikailag fogyatékosak ellen… A pszichiáternek a genetikailag egészséges, rátermett és felsőbbrendű fajt kell elősegítenie szolgálatával.”

A fajelmélet a cionista világuralomért – Természetes- és kontraszelekció
A természetben a gyenge vagy életképtelen élőlények elpusztulnak, szaporodásban pedig rendszerint a kiválóbbak sikeresek. Ez a természetes szelekció.
Nem így az ember esetében, – aki rendszerint elveszíti a kontrollt, és Istent játszik. Minél úgymond civilizáltabb egy nép, annál durvább az általa alkalmazott kontraszelekció. Vagyis azzal arányosan korcsosul el, betegedik meg, és válik mind fizikailag, mind mentálisan gyengébbé, küzdésre képtelenné, és kiszolgáltatottá minél távolabb áll a természettől, minél civilizáltabb.

A 19. században létrehozott és a pszichiáterek által kidolgozott és elterjesztett „fajnemesítés” elve nem csupán az „értéktelen” emberek sterilizációját, de a gyenge, beteg gyerekek megsemmisítését is támogatta, majd később a felnőtt egyedekét is.
Erre alapozva törvényesítették a világ sok országában az értéktelennek ítélt emberek sterilizációját. (Skandináviában, Svédországban 60000főt sterilizáltak 1930-1976 között, Amerikában, az USA-ban 1907-1934 között 28 államban fogadtak el sterilizációs törvényt, de ilyen törvények Csehszlovákiában, Ausztriában, Brazíliában, Japánban, Svájcban, Kanadában, Dániában, Ausztráliában, Norvégiában, Finnországban, Franciaországban, Szovjetunióban, Nagy-Britanniában, Kínában és Peruban is voltak – ez utóbbi kettőben, ma sincsenek eltörölve.)

pszichiátria_rémtettei_3_eugenika_alkalmazása_a_világon_XXszázadbanAz eugenika nem csak a későbbi pszichiáterek gondolkodását befolyásolta, hanem, nagyon jól hasznosíthatónak bizonyult, minden hatalomra törekvő számára is. Az emberek értéktelen vagy értékes voltának meghatározása abszolút szubjektív, a cionisták mindig az anyagi érdekeik szolgálatában állítják.

Hogyan és kik működtetik ma a pszichiátria halálgyárát?
A halálipar nem állt le azóta sem, azonban eszközei módosultak és újabbakkal bővültek és kifinomultabbak, ezzel együtt kártékonyabbak lettek.
A kegyetlenkedés, a mentális- és fizikai erőszak, a megfélemlítés megmaradtak, de újabb tudatmódosító, gátlásoldó vegyianyagokkal egészültek ki. Például drogokkal és származékaikkal, továbbá olyan módszerekkel, mint az agykontroll, a hipnózis, a hipnotikus kondicionálás, a személyiség lerombolása és –újraépítése, vagy mint az osztott tudatállapot előidézése. A kémiai anyagokon túl a rádióhullámokat (HAARP-ra épült technika), és a mikroelektronikát is hatékonyan felhasználják (a beültetett chipek is ilyen mikroelektronikai szerkezet). A legáltalánosabban használt szerek azok, melyeknek szedését a pszichiáter rendeli el, ezeket „gyógyszernek” nevezik, holott károsak, legtöbbjük nem is ment végig hosszas klinikai bevizsgáláson, engedélyezési procedúrán, a mellékhatás mechanizmusokról is csak felszínes ismeretekkel rendelkeznek, mégis engedélyezték használatukat.

A szálak ezúttal is a láthatatlan pénzoligarchia kezében futnak össze, ám látható formációként az úgynevezett óriás gyógyszer cégek és a gyógyszer lobbi áll az élen.
A világ nagy gyógyszergyártó multi cégei, melyek tulajdonosa, – mily meglepő – maga pénzoligarchia, mely irányítják az üzletet. Mert ez bizony egy 84 milliárd dolláros kőkemény üzlet,
A pénzoligarchia tulajdonában lévő hatalmas gyógyszeripari multicégek, maguk mellé állították a nemzetközi és állami szervezeteket (pl. WHO, gyámhivatal) a jogalkotást, a politikát és a médiát. pszichiátria_rémtettei_ADHD_megbélyegzésEz az összefonódás, a cionista „elit” bármely típusú kifosztó műveletében megtalálható. Ma a világon mintegy 120 millió embert kényszerítenek fizikai kényszerrel, vagy megtévesztéssel a tudatmódosító szerek rendszeres szedésére, és ami a legaljasabb, hogy nem létező, kreált betegségre (Leon Eisenberg-féle ADHD kitaláció) hivatkozva, mintegy 74 millió gyermeket is, köztük akár 5-6 éveseket, ezzel tesznek tönkre.

A támadás ezúttal is többes haszonnal jár. Egyfelől a profit, másfelől a közreműködő intézmények haszna, dominál, de ugyan akkor kitűnően szolgálja a családok felbomlasztását is, – hiszen nagyon sok esetben épp a gyermekek az elsődleges célpontok -, valamint az emberek tömeges irányíthatóságát, és drasztikus a népességfogyást is közvetve és közvetlenül egyaránt, és persze az általános félelemkeltést, a kiszolgáltatottság érzését is növeli. Ezek pedig tökéletesen egybe vágnak a világ feletti pénzuralmat gyakorló cionista háttérhatalom, kimondott érdekeivel.

pszichiátria_rémtettei_ADHD_megbélyegzés_egyre_fiatalabbkoruakat_érintA módszereket külön nem írjuk le, mivel a mellékelt filmrészlet többet mond minden szónál.

Láthatjuk hogyan kényszerítik a szülőket és gyermekeket a tudatmódosító szerek engedelmes szedésére. Hogyan szakítják el egymástól a gyermekeket és szüleiket.
Bár a film a példákat Németországból vette, ennek ellenére azt mondhatjuk, nemzetközi szinten is erős hasonlóságokat találhatunk.

Van kiút
Minél kevesebb valódi információt kell megosztani magunkról, szeretteinkről a hatalmukkal visszaélők számára, és ez minden területre, érvényes, a közösségi oldalakra épp úgy, mint a felesleges kérdőívekre. A cionisták arcunkba tolakodó hazug médiájáról tudomást sem kell venni, a felkínált árucikkeikből egyre kevesebbet és kevesebbet vásárolni. Ahogyan nekik, úgy nekünk is módunkban áll kiéheztetni őket, megvonni tőlük a pénzünket, bizalmunkat, amire annyira ácsingóznak. Játékszabályaikat nem szabad elfogadni, ahol csak lehet, ki kell bújni alóla. Politikai színjátékaikat bojkottálni kell, hiszen épp azt bizonyították be, hogy mindegy ki nyer egy választást, mindegyikük ugyanarra a nótára táncol, és ugyanazt a nótát fújja. A mérgezett szemét helyett a magunk, illetve közösségeink által megtermelt élelmiszereket, gyógy- és fűszernövényeket kell fogyasztani, visszatérve saját hagyományos gyógymódjainkhoz, szokásainkhoz, technológiánkhoz és értékrendünkhöz. Hitünket meg kell erősíteni, saját józan eszünkre és időseink tanácsát meg kell hallgatni, nemzeti hagyományainkat, gyökereinket, erkölcsös értékrendünket minden áron meg kell tartani. A neoliberálisok által ránk tukmált szabadosságot, kultúrszemetet vissza kell utasítani.
A rendszerről nyilván nem lehet egyik napról a másikra leválni, de lassan, folyamatosan felkészülve lépésről-lépésre ki kell zárni őket a mindennapjainkból. A családi-, és helyi közösségeink erejéből, találékonyságával és összefogásával ez sokkal könnyebben megy, mint egyénenként.

A mi szép világunk eljön, mivel a háttérhatalom Új Világrendje halálra ítélte önmagát, és mohóságával egyre gyorsítja saját összeomlását. Világunkat, életünket magunknak alakítjuk, őket kizárva. Mivel a mi világunkban nincsen helyük, sem erkölcsileg, sem mentálisan nem érnek fel hozzánk, ezért próbálják hol megtévesztő mézes-mázossággal, erőszakkal elvenni mindazt, amit képtelenek maguk megteremteni, ezért próbálják ránk kényszeríteni saját értékrendjüket, és egyenetlenséget szítani köztünk az „Oszd meg és uralkodj!” elv alapján. Ám viselkedésével mindenki elárulja ki is ő, hová is tartozik valójában, ezért könnyű felismerni őket, és kizárni az életünkből, mely így fertőzésmentes marad.
Nehéz? Igen az! Senki sem mondta, hogy csak úgy az ölünkbe hull élhető szabad világunk. Ám, jól tudjuk mit ér az, amit „olcsón” kapunk tőlük. Látjuk a különbséget a magunk által, vérrel verítékkel megszerzett érték és a könyöradomány között.

Szegedi Bori – Szabad Riport Tudósító Iroda

forrás: Youtube, A rettegés kora – A pszichiátria rémuralma című film.
Feltöltő: “bIasius” 2013.03.08.
A film több éven át készült, 2012-ben mutatták be.

Reklámok
Galéria | Kategória: EGÉSZSÉG, KÉK, Szegedi Bori, SZERZŐK, TERRORIZMUS
Címke:
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s